Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Essennea is opgericht door D.H.H.C. Mulders te Landgraaf en sinds 18 juli 2018 ingeschreven bij de KvK Roermond onder nummer: 72167440. Essennea richt zich op het coachen dan wel begeleiden en trainen van individuen van verschillende leeftijden.

 

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Essennea en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

 

3. Verhindering

Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd zal de voor u gereserveerde tijd niet in rekening worden gebracht. Echter bij een afzegging binnen 24 uur bedragen de kosten geldend voor 1 sessie. Het tijdig verzetten van uw afspraak is mogelijk per mail of telefonisch. In geval van ziekte is overleg mogelijk.

 

4. Tarieven

Het is aan te bevelen zich op de hoogte te stellen van de tarieven die gelden. Deze zijn na te lezen onder de link tarieven op de website of na te vragen bij Essennea. Eventuele tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand voorafgaande aan de wijziging aangekondigd.

 

5. Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling van de verleende dienst ontvangt u een factuur op naam. U verplicht zich om binnen 14 dagen na de factuurdatum het verschuldigde bedrag over te maken naar de rekening van Essennea, zoals vermeld op de factuur.  Het bedrag kan ook in de praktijk contant worden voldaan.

 

D.H.H.C. Mulders
Achter de Heggen 16
6373 XC LANDGRAAF

 

Indien de factuur niet binnen de afgesproken termijn van 14 dagen wordt voldaan, stuurt Essennea een betalingsherinnering.
Indien u niet binnen 14 dagen na datum van betalingsherinnering aan u verplichtingen voldoet dan is Essennea gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten,  nl. 5 euro per nota, in rekening te brengen. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog steeds niet is bijgeschreven op de rekening van Essennea volgens de aangegeven datum, is Essennea genoodzaakt de vorderingen uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, komen in dat geval volledig voor uw rekening. Bij een eventuele betalingsachterstand is Essennea gerechtigd verdere coaching en/of training op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.

 

6. Aansprakelijkheid

Essennea richt zich niet op het behandelen van lichamelijke en/of psychische klachten. dan wel stoornissen.
Voor lichamelijke en/of psychische klachten, raadt Essennea u ten alle tijden aan om eerst contact op te nemen met uw huisarts.
Het advies van Essennea is resultaatgericht zonder resultaat te garanderen. Essennea is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel mogelijk voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Essennea.

 

7. Begeleiding
Essennea is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de coaching en/of training. De gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de coaching en/of training en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de coaching / training  of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Essennea kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

 

8. Vertrouwelijkheid

Essennea is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessie. In het geval van coaching bij kinderen of jongeren zal voor overleg met derden in het belang van kind of jongere, altijd eerst toestemming worden gevraagd aan de ouder/verzorger.
 

9. Regels rond een afspraak

U wordt verwacht op het afgesproken tijdstip. Er is geen wachtruimte binnen de praktijk;
In het geval van trainingen gericht op studievaardigheden betekent dit dat de ouder/verzorger het kind brengt en na afloop van de training op de afgesproken tijd weer ophaalt. De ouder/verzorger dient tijdens de training telefonisch bereikbaar te zijn. Na de training is er eventueel kort de gelegenheid voor de ouders/verzorger om te zien wat het kind heeft gedaan.

9. Overige
Essennea behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. U wordt verzocht deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

 
D. Mulders

Landgraaf, 15 juli 2018