Uw Privacy

Geplaatst 15 juli 2018 door D. Mulders


Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese wet op de privacy.


Om u als cliënt tijdens uw proces (sessies) zo goed mogelijk te kunnen begeleiden en te ondersteunen is het noodzakelijk dat ik als coach een dossier aanleg. Uw dossier bevat naast uw persoonsgegevens ook aantekeningen over de sessies.

Essennea welke is gevestigd op Achter de Heggen 16, 6373 XC LANDGRAAF, en vertegenwoordigd wordt door D. Mulders, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van u als cliënt. Vandaar deze privacy verklaring.


Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  - zorgvuldig omga met uw persoonsgegevens en de verkregen informatie uit de sessies;

  - ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;

  - u zal informeren als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens en u in dat geval

    expliciet om toestemming zal vragen


Als uw coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.


De persoonsgegevens die Essennea verwerkt

Essennea verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan Essennea verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van aanvraag formulieren of

   inschrijfformulieren en in correspondentie en telefonisch.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Essennea verwerkt

Essennea verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- Cliënten:

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar verstrekt door de ouders over de hulpvraag van het kind of tiener.

Als u er van overtuigd bent dat Essennea zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Essennea op via essennea@ziggo.nl, de informatie zal dan worden verwijdert.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Essennea uw persoonsgegevens en/of door u verstrekte gegevens?

Essennea verwerkt uw (persoons)gegevens voor de volgende doelen.

Voor allen die gebruik maken van de diensten van Essennea:
- Het beoordelen van uw hulpvraag voor persoonlijke begeleiding en/of ondersteuning

- In het geval van doorverwijzing (en alleen met uw explicite toestemming)

- Het afhandelen van uw betaling (financiële administratie)

- U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren

- Voor geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale visitaties en/of toetsing

- Ter verslaglegging van de sessies

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Essennea neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Essennea) tussen zit. Essennea gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Een versleutelde en beveiligde database voor haar cliëntgegevens.

 

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaart?

 Essennea bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Essennea hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

- Cliënten: 10 jaar

Alle opgegeven gegevens blijven bewaard zodat cliënt nog een beroep kan doen op vervolgacties.

Wanneer deelnemer of cliënt dit verzoekt, worden de gegevens verwijderd.

- Nieuwsbrief (indien van toepassing):

Van nieuwsbrieflezers worden de gegevens bewaard zolang men de nieuwsbrief wil lezen. Bij afmelding worden alle gegevens (naam en e-mailadres) verwijderd.


Delen van persoonsgegevens met derden

Essennea verstrekt geen informatie aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 De website van Essennea maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Essennea of die van een derde partij. Essennea gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op de website van Essennea en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

 U heeft ten alle tijden het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Essennea en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij Essennea een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar essennea@ziggo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Essennea zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Essennea wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe Essennea persoonsgegevens beveiligd

Essennea neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via essennea@ziggo.nl.

 

Contactgegevens:

Essennea

Achter de Heggen 16

6373 XC LANDGRAAF

www.essennea.nl

Vertegenwoordigd door D. Mulders (tevens verantwoordelijk voor de gegevens bescherming van Essennea)

Hij is te bereiken via essennea@ziggo.nl