Wat zijn opstellingen?

Familieopstellingen is een methode die door psychotherapeut Bert Hellinger ontwikkeld en bekendgemaakt is. Het doel is om mensen van hun spanningen te bevrijden. Spanningen, die soms generaties teruggaan en hun wortels in gebeurtenissen in de familiegeschiedenis vinden. Zo kunnen bijvoorbeeld oorlog, geweld, vroeg overlijden van ouders of kinderen, miskramen, abortussen, echtscheiding, seksueel misbruik zich generaties later nog uiten in depressie, angsten, migraine, chronische vermoeidheid of relatieproblemen.

 

Een opstelling wordt gebruikt om mensen van deze spanningen te bevrijden. De begeleider van een opstelling tracht door middel van het opstellen van iemands systeem van herkomst de niet direct zichtbare relaties tussen familieleden en de knelpunten daartussen te herkennen, erkennen en zo mogelijk weg te nemen.

 

Als resultaat van een familieopstelling ontstaat er beweging richting de oplossing, en altijd een gevoel van verbinding met waar je vandaan komt en de plek die je daarin inneemt. Na een familieopstelling ervaar je meer vrijheid en een gevoel van authenticiteit: ‘nu klopt het’.

 

Voor wie?

Een opstelling is geschikt voor iedereen die helderheid en inzicht wil in een problematische situatie waarin hij of zij zich bevindt.

 

Denk hierbij aan:

 - Je herhaalt patronen in je gedrag en interacties.

 - Je familie- en/of partnerrelaties lopen vast en/of zijn verstoord.

 - Je relaties met eigen kinderen komen steeds meer onder druk te staan.

 - Je voelt je alleen, leeft zonder partner en verlangt naar een vaste relatie.

 - Je voelt je in groepen of binnen een gemeenschap geïsoleerd.

 - Je hebt last van angsten of depressies en/of snapt niets van de heftigheid van jouw gevoelens

 - Je hebt last van lichamelijke symptomen of (chronische) ziekten.

 - Je ervaart conflicten op het werk, waar je niet meer alleen uitkomt.

 - Je wilt iets onderzoeken, aankijken of  veranderen.

 - Je hebt een verlangen.

Werkwijze

Je eerste afspraak is altijd een intakegesprek. Indien er aan de hand van de intake voor een opstelling als vervolg wordt gekozen, wordt de aard van de opstelling vastgesteld. Er kan gekozen worden voor een familieopstelling, een organisatieopstelling of een structuuropstelling.

 

Een familieopstelling is een therapeutische sessie waarbij je een vraagstuk inbrengt waarover je helderheid wil krijgen. Vervolgens kies je voor iedere hoofdrolspeler in de situatie een ‘representant’. (Als jouw situatie bijvoorbeeld gaat over de verstoorde relatie tussen jou en je moeder, kies je dus iemand die jouw moeder voorstelt en iemand die jou voorstelt). Vervolgens nemen de representanten een plaats in het vertrek in. Voor jou als cliënt kan alleen het kijken naar deze situatie die nu opgesteld staat in de ruimte al tot inzichten leiden. Er komen verstrikkingen aan het licht die hebben geleid tot stagnatie in je huidige leven. Aan de hand van eenvoudige instructies of vragen van de begeleider brengen de ‘representanten’ beweging in de stagnatie, waardoor er bij jou als cliënt processen van bewustwording en heling in gang worden gezet. Deze processen werken ook na een opstelling door. De effecten van de sessie zijn op korte, maar vaak ook op lange termijn merkbaar.

 

Een organisatieopstelling wordt toegepast, wanneer je vraagstuk gaat over de organisatie waarvan je deel uitmaakt, bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkelingen van de organisatie of waarom bepaalde conflicten steeds terugkeren. Ook hier worden ‘representanten’ gekozen voor de hoofdrolspelers in de situatie. In principe is een organisatieopstelling hetzelfde als een familieopstelling met het verschil dat organisaties veranderen, terwijl familieleden blijven.

 

Bij een familie- en een organisatieopstelling zijn er naast de begeleider en jijzelf als cliënt andere mensen nodig die de hoofdrolspelers uit jouw situatie representeren. Hoewel dit de meest effectieve manier van opstellen is, is dit organisatorisch niet altijd mogelijk. Je kunt in dat geval ook kiezen voor een structuuropstelling. Je hebt dan een individuele sessie en in plaats van representanten wordt er dan met middelen gewerkt. Denk hierbij aan het opstellen van Playmobilfiguren, kaartjes of vloerankers.

 

Een opstelling is vaak een ingrijpende, bevrijdende gebeurtenis in je leven. Door de opstelling krijg je inzicht in de oorzaak van je spanningen. Je ondergaat de bevrijding van de verstrikking die bepalend is geweest voor je leven. Door een opstelling kun je ook inzicht krijgen in de drie verschillende delen van de psyche. Het gezonde deel van de psyche wordt door een opstelling verder ontwikkeld. Het overlevingsdeel van de psyche (je Enneagramtype) geeft je inzicht in je manier van reageren op situaties, je overlevingsstrategie. De ontmoeting met het getraumatiseerde deel van de psyche geeft inzicht in de oorzaak van het trauma. Integratie van deze drie delen van de psyche leidt tot autonomie, waardoor je in staat bent de wegen te benutten die naar vrijheid leiden.

Missie, visie en strategie

Ik ben opgeleid door Jan Velsen en deel zijn visie dat ieder mens in de kern een uniek wezen is, dat in staat is zijn of haar eigen werkelijkheid te creëren. Mijn intentie is om cliënten in contact te brengen met die kern en te inspireren tot een gelukkig en gezond leven.

 

Ik wil cliënten leren om onderscheid te maken tussen realiteit en illusies enerzijds en tussen eigen en overgenomen gevoelens anderzijds, om eigen gezonde behoeftes kenbaar te maken, om symbiotisch verstrikte bindingen los te laten, om niemand meer te willen redden, om noch slachtoffer noch dader te willen zijn, om eigen traumata te erkennen en te voelen en tenslotte om constructieve relaties te onderhouden.

'Alles wat je nodig hebt voor je eigen heling is in jezelf aanwezig. Je krijgt er toegang toe als je bereid bent om het risico te nemen' - Franz Ruppert